Miami, Miami-Dade County, Florida

634 SW 7th Court, Miami, Florida