Putnam Valley, Putnam County, New York

221 Oscawana Lake Road, Putnam Valley, New York