Lake Hamilton, Polk County, Florida

418 SMITH AVENUE, Lake Hamilton, Florida