Williston, Levy County, Florida

NE HWY 27 ALT, Williston, Florida