Glen Spey, Sullivan County, New York

547 Woodstone Trail, Glen Spey, New York