Ravena, Albany County, New York

87 Winnie Ave, Ravena, New York