Albany, Albany County, New York

237 Osborne Rd., Albany, New York