Groton, Caledonia County, Vermont

101 Stewart Road, Groton, Vermont