Groton, Caledonia County, Vermont

492 Powder Spring Road, Groton, Vermont