Groton, Caledonia County, Vermont

294 Lakeside Drive, Groton, Vermont