Groton, Caledonia County, Vermont

1308 Powder Spring Road, Groton, Vermont